Често задавани въпроси

 ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ:  03 октомври, 2019

Как се регистрират ръководителите на групи?

След като директорът добави ръководител на дадена група, автоматично се създава профил на този ръководител и групата се асоциира с него.

Ръководителите също получават паролата си през функцията за получаване на нова парола (забравена парола).

Как се отчитат присъствия в резервните часове?

Учениците, които не са отсъствали от редовните часове и нямат нужда да наваксват присъствия, могат да не присъстват в резервните часове. В тези случаи се отбелязват извинени отсъствия.

За всички останали случаи се отбелязват присъствия и отсъствия по общия ред.

Може ли да се заложи различен брой часове на учениците в една и съща група за допълнително обучение?

Може. Независимо от факта, че в една и съща група се включват ученици със сходни потребности, броят на часовете за всеки ученик (пакети от 10 учебни часа) се определя в съответствие с конкретните му потребности и индивидуалния му текущ напредък, който всеки ръководител на група периодично проследява и отразява. Важното е да се изпълни условието за пакетното финансиране на всеки ученик – успешно участие в 10 учебни часа.

Включването на нов ученик в дадена група само при отпадане на някой друг ученик от нея ли може да се извърши?

При отпадане на ученик от дадена група по време на учебната година на негово място може да бъде включен друг ученик, който е получил повече от две слаби оценки по учебен предмет през съответния учебен срок.

Може ли един и същи ученик да бъде включен в група за допълнително обучение и в група за занимания по интереси?

Може, но е необходимо е да се намери добър баланс на общата заетост на ученика – брой часове по училищния учебен план, брой часове в заниманията за допълнително обучение и в заниманията по интереси както в рамките на учебното време, така и в рамките на ваканциите.

Възможно ли е част от часовете от допълнителното обучение да се провеждат във времето за организиран отдих?

В чл. 29, ал. 2 от указанията е дадена възможност допълнителните обучения да се осъществяват чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план или във времето за занимания по интереси от целодневната организация на учебния ден. Ръководителят на съответната група съгласувано с директора, трябва да избере най-подходящото време за провеждане на допълнителните часове, но не се препоръчва лишаването на учениците от организирания им отдих и натоварването им с допълнителни часове.

Може ли част от учениците да участват в занимания по интереси по проекта, а друга част от учениците да участват в други, различни от проектните, занимания по интереси с финансиране от бюджета?

Може, при спазване на изискванията за демаркация (на ниво ученик) с други програми и проекти с цел недопускане на двойно финансиране. Проектните дейности не следва да се дублират или препокриват с дейности по друг проект, процедура, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейската общност или друга донорска програма.

За какъв период от време се определят и засичат средствата за непреки разходи в размер 10 на сто от верифицираните средства за основни дейности, изпълнявани от училищата – за всяка учебна година или от крайното изпълнение на проекта?

Размерът на непреките разходи за училищата (средствата за възнаграждения на членовете на училищни екипи за организация и управление (УЕОУ)) се определя въз основа на броя на часовете за УЕОУ, които се залагат за съответната учебна година едновременно с планирането на основните дейности, изпълнявани от конкретното училище по проекта.

Отразява ли се на финансирането отсъствието на ученици по уважителни причини от заниманията за допълнително обучение?

Да, отразява се. Финансирането на дейността за обучения на учениците се извършва на база Стандартна таблица на разходите за единица продукт, т.е. само ако ученикът успешно е участвал в 10 учебни часа за допълнително обучение.

За целта с чл. 25 и чл. 37 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ е предоставена възможност в графика на групите да се планира резерв от учебни часове над определения брой часове за допълнително обучение. Резервът от часове се използва за допълнително обучение на ученици, допуснали отсъствия, както и за установяване на окончателния напредък на всеки ученик. Съгласно чл. 35 и чл. 44 от Указанията планираният резерв за допълнително обучение на ученици от групата, допуснали отсъствия, е до 10 учебни часа.

Междинните плащания на училищата за дейностите, финансирани чрез стандартна таблица на разходите за единица продукт за допълнителните обучения по чл. 25 и чл. 37, се възстановяват на база броя на издадените удостоверения за ученик, успешно провел допълнително обучение с продължителност от 10 учебни часа към отчетния период. (чл. 107, ал. 4 от Указанията)

Отразява ли се на финансирането отсъствието на ученици по уважителни причини от заниманията по интереси?

Да, отразява се. Независимо от характера на причините, отсъствието от занимания води до неизпълнение на условието, че финансирането се предоставя само за ученик, успешно участвал в занимания по интереси.

В тази връзка в чл. 50, ал. 1 от Указанията е предоставена възможност в графика на групите за занимания по интереси да се планира резерв от учебни часове над определения брой часове за провеждане на занимания по интереси с ученици, допуснали отсъствия по уважителни или по неуважителни причини. Съгласно чл. 50, ал. 5 планираният резерв за занимания по интереси е до 7 учебни часа.

Плащанията на училищата за дейностите, финансирани чрез стандартна таблица на разходите за единица продукт за заниманията по интереси по чл. 45, се възстановяват на база броя на издадените удостоверения за ученик, успешно участвал в занимания по интереси с продължителност от 70 учебни часа към отчетния период (чл. 107, ал. 4 от Указанията).

Как се формира сумата за материали за работа на групите?

По този проект няма ограничения за размера на средствата, които училището ще изразходва за материали, пряко свързани с дейностите за допълнително обучение. Директорът на училището определя размера на необходимите средства за закупуване на материали въз основа на получените от ръководителите заявки. Следва да се има предвид, че средствата, които ще получи училището, са само за ученици, успешно провели 10 учебни часа. С размера на възстановените средства трябва да бъдат осигурени всички разходи за групата, в т.ч. възнагражденията и осигурителните вноски на ръководителя за всички часове, включени в графика на групата. Съгласно чл. 95 от Указанията директорът на училището съвместно с лицето, отговарящо за финансово-счетоводното отчитане на проекта, чрез информационната система на проекта изготвя разпределение на разходите за изпълнение на проектни дейности по бюджета на училището за една учебна година. Разпределението се изготвя по видове допустими разходи, в т.ч. разходи за материали – учебни пособия и литература; дидактически материали; електронни/мултимедийни продукти; материали, свързани с работата на групите за допълнително обучение и за занимания по интереси и канцеларски материали по заявка на ръководителите на групи.

По проект „Подкрепа за успех“ не е необходимо да се определя номенклатура на видовете материали, които са допустими за закупуване от училищата, но следва да се уточни, че разходите за дълготрайни материални активи са недопустим разход (чл. 112 от Указанията).

Възможно ли е отсъстващите ученици да си завършат пакета от 10 учебни часа по-късно от другите ученици в групата?

Да, възможно е. Средствата по проекта, определени на база разходи за единица продукт, се предоставят само за ученик, за когото са изпълнение следните изисквания: ученикът успешно е провел съответното допълнително обучение с продължителност от 10 учебни часа; присъствието му в часовете е регистрирано в информационната система на проекта; издадено е съответното удостоверение; общият брой часове по ползваните пакети не превишава определените часове за допълнителни обучения по чл. 25 и по чл. 40 от Указанията.

Кога се използва резервът от часове - в края на годината или текущо през годината?

Резервът от часове се планира и използва по преценка на ръководителя на групата в зависимост от темите, включени в програмата, степента на усвояване на учебното съдържание, индивидуалните потребности и възможности на учениците. Същият може да се разпредели по 1 час след всеки 10 задължителни часа, или по 3 часа след половината от планираните 60 часа, или след задължителните 60 часа.

Средствата ще се получават само за тези ученици, които имат успешно завършени 10 учебни часа.

При преместване на ученик в друго училище в страната губи ли се цялото финансиране по пакета за занимания по интереси, тъй като същият няма да е завършил обучението си?

Отговор: С Указанията за изпълнението на проекта е определено, че размерът на финансирането по проекта се коригира след приключване на всяка учебна година, попадаща в срока на изпълнение на проекта, като средствата, определени на база разходи за единица продукт, се предоставят само за ученик, участвал в занимания по интереси с продължителност от 70 учебни часа, присъствието в часовете е регистрирано в информационната система на проекта, издадено е съответното удостоверение и общият брой часове по използвания пакет не превишава часовете, определени в чл. 50, ал. 1. Следователно, при преместване на ученик по време на учебната година, който не е присъствал 70 часа в групата за занимания по интереси, не се предоставя финансиране.